Gå til hoved-indhold

Etisk Udvalg

Etisk udvalg udgøres af Danske Bandagisters Råd.
De etiske regler er gældende for alle medlemmer af Danske Bandagister.

 

0.0 Præambel 

0.1 Med det formål at fremme en høj faglig standard samt sikre et højt etisk niveau blandt medlemmerne af Danske Bandagister er nedenstående etiske regler vedtaget på Danske Bandagisters ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 1998.

1.0 Generelle regler

1.1.0 Etiske regler, vedtægter og offentlige forskrifter.

1.1.1 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at gøre sig bekendt med og overholde nærværende etiske regler samt Danske Bandagisters vedtægter.

1.1.2 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at være bekendt med og overholde den til enhver tid gældende lovgivning samt offentlige forskrifter af betydning for udøvelse af bandagistvirksomhed.

1.2.0 Faglige kundskaber.

1.2.1 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at udøve sin virksomhed på en faglig forsvarlig måde.

1.2.2 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at holde sig orienteret om udviklingen i behandlingsformer og metoder, herunder om nye tekniske muligheder og fremskridt. Medlemmet er forpligtet til at vedligeholde sine fagmæssige kundskaber gennem deltagelse i relevant uddannelse.

1.2.3 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til ved behandlingen af patienter at afveje alle berettigede hensyn, herunder opnåelse af en acceptabel løsning for patienten sammenholdt med omkostningerne hertil.

2.0 Forholdet til patienten

2.1.0 Tavshedspligt.

2.1.1 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at iagttage tavshed om konkrete forhold i forbindelse med udøvelse af bandagistvirksomheden.

Medlemmet er ligeledes forpligtet til at indskærpe tavshedspligten overfor eventuelle ansatte i bandagistvirksomheden.

2.1.2 Medlemmer af Danske Bandagister er dog berettigede til at drøfte en patients forhold med den, der er ansvarlig for patientens behandling og pleje.

Videregivelse af oplysninger skal i denne situation udelukkende ske i patientens interesse.

2.2.0 Adgang til bandagistbehandling.

2.2.1 Udførelse af bandagistfaglige opgaver anses som almen menneskelige, hvorfor ethvert medlem af Danske Bandagister er uberettiget til at afvise nogen behandlingssøgende på grund af behandlingssøgendes nationalitet, hudfarve, politiske eller religiøse overbevisning, køn, sociale status eller seksuelle orientering.

3.0 Forholdet til offentligheden, myndigheder m.fl.

3.1.0 Udtalelser til offentligheden.

3.1.1 Medlemmer af Danske Bandagister er berettigede til, i eget navn, at udtale sig offentligt om bandagistfaglige forhold af almen eller offentlig interesse. 

Medlemmer er ligeledes berettigede til at udtale sig overfor patientgrupper samt overfor øvrige faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren.

3.1.2 Udtalelser i henhold til pkt. 3.1.1 skal ske i sømmelig og oplysende form.

3.1.3 Udtalelser i henhold til pkt. 3.1.1 må ikke have til hensigt at fremme det udtalende medlems personlige og/eller kommercielle interesser, ligesom udtalelser ikke må bringe bandagistfagets hæderlighed og integritet i tvivl.

3.1.4 Udtalelser i henhold til pkt. 3.1.1 må ikke have nedsættende virkninger for kollegers omdømme, jfr. i øvrigt pkt. 4.0.

3.2.0 Forhold til offentlige myndigheder.

3.1.5 Udtalelser til offentlige myndigheder skal altid ske i patientens interesse og må ikke gå videre end berettigede hensyn hertil tilsiger, jfr. Pkt. 2.1.2.

4.0 Forhold til kolleger

4.1.0 Kritik af kolleger.

4.1.1 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til ikke at fremsætte unødig kritik af kollegers arbejde.

4.1.2 Ethvert medlem af Danske Bandagister er forpligtet til at rette kritik mod en kollegas arbejde direkte til kollegaen. Såfremt dette er uden virkning eller, såfremt det kritikrettende medlem vurderer, at det kritiserede forhold er af væsentlig betydning, kan og bør kritikken ligeledes meddeles Danske Bandagisters Etiske Udvalg.

5.0 Tilsidesættelse af Danske Bandagisters etiske regler og klager over medlemmer af Danske Bandagister

5.1.0 Klageberettigede.

5.1.2 Enhver patient, behandlingsanvisende myndighed og ethvert medlem af Danske Bandagister kan indklage et medlem af Danske Bandagister for Danske Bandagisters Etiske Udvalg. Danske Bandagisters Etiske Udvalg er berettigede til af egen drift at indlede behandling af en sag om et medlems manglende overholdelse af de etiske regler.

5.2.0 Sagsbehandling.

5.1.2 Forinden Danske Bandagisters Etiske Udvalg tager stilling til en klage over et medlem, er Danske Bandagisters Etiske Udvalg forpligtet til at opfordre alle parter i sagen til at fremkomme med en udtalelse.

5.1.3 Fremkommer en part ikke, inden en af Etisk Udvalg fastsat frist, med en udtalelse om partens syn på sagen, behandler Danske Bandagisters Etiske Udvalg sagen på det foreliggende grundlag.

5.3.0 Sanktioner.

5.1.4 Såfremt Danske Bandagisters Etiske Udvalg finder, at et medlem af Danske Bandagister har overtrådt de etiske regler, kan Danske Bandagisters Etiske Udvalg påtale overtrædelsen.

Ved grove eller ved gentagne overtrædelser kan Danske Bandagister ekskludere det overtrædende medlem.

Vedtagelse af eksklusion sker, efter indstilling fra Danske Bandagisters Etiske Udvalg, af Danske Bandagisters bestyrelse efter proceduren i vedtægternes § 7.

6.0 Ændring af Danske Bandagisters etiske regler.

6.1.1 Ændring af Danske Bandagisters regler sker i overensstemmelse med bestemmelserne for ændring af Danske Bandagisters vedtægter.

Omstående etiske regler er udarbejdet under bistand af, advokat Jens Chr. Lauridsen, Advokatfirmaet Lou & Madsen, Østergrave 4, 8900 Randers.