Webinar den 20-1-2022 for National klinisk retningslinje

Til alle høringsparter vedr. National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer.

Mange tak for alle høringssvar til udkastet til National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer.

Arbejdsgruppen har forholdt sig til alle svar og kommentarer, og har i videst muligt omfang indarbejdet disse i den endelige version, som nu er publiceret. 

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer generelt er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. En national klinisk retningslinje indeholder alene konkrete handlingsanvisninger indenfor udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger (dvs. hvad der skal gøres og hvem er det relevant for). Den har ikke som primært formål at afklare visitation og organisering af indsatsen (hvem der skal tilbyde indsatsen) eller samfundsøkonomiske konsekvenser (hvad er den afledte effekt på ressourcerne og er disse til stede). Disse typer af problemstillinger kan eksempelvis håndteres i en visitationsretningslinje, et pakkeforløb, et forløbsprogram, et referenceprogram eller en medicinsk teknologivurdering (MTV).

Formålet med denne nationale klinisk retningslinje er at sikre ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af rehabilitering og proteseforsyning til patienter som får foretaget større benamputationer i Danmark og indeholder fem 5 anbefalinger, som bygger på den bedst tilgængelige evidens.  Det er vores håb at denne retningslinje,  i samspil med anbefalingerne i ’National Klinisk retningslinje for perioperativ behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer’, der udkom sidste år: https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/nationale-kliniske-retningslinjer-nkr/puljefinansierede-nkr/perioperativ-behandling-pleje-og-tidlig-rehab-til-patienter-som-faar-foretaget-stoerre-benamputationer, vil være med til at sikre højt kvalificeret rehabilitering og proteseforsyning til personer, som får amputeret ben i Danmark.

Der forestår nu en implementeringsopgave, og i den forbindelse inviterer arbejdsgruppen til webinar den 20.1.22 kl. 14-16, hvor anbefalingerne bliver gennemgået og diskuteret. Se mere og til tilmeld her: Webinar: National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer (conferencemanager.dk)

Retningslinjen kan findes her: https://app.magicapp.org/#/guideline/4270 eller kan downloades som pdf fil her: https://files.magicapp.org/guideline/1b6d605d-ee1e-48f1-9e46-eac565e61080/published_guideline_4270-0_1.pdf

 

Med venlig hilsen

På vegne af arbejdsgruppen

Ulla Riis Madsen